Справочникът съдържа:

- План-прием 2014 - София
- Дейностите по Наредба №11 за приемане на ученици след 7. клас
- Видовете училища и как да изберем училище
- Минибални балове и свободни места след II и III класиране от 2013

- Специално приложение - паралелките подредени по профил, ЧЕ и минимален бал от 2013
 14_kor_spravo_2014_final_400_01Кратко ръководство за кандидатстващите след 7. клас за приемане в осми клас за  2014 / 2015 уч.г., от "Справочник 2014", стр. 16.

1) Всички ученици се явяват на два изпита
- тест по БЕЛ на 21.V. и тест по математика на 23.V.
      Изпитите се полагат в училището, в което учи ученикът.
      За явяването на тези изпити не се подава заявление.

2) Учениците, които ще кандидатстват за профилите "Изкуства" и "Спорт" и за някои професии, полагат изпити за проверка на способностите (ПС). Те подават заявление за допускане до приемни изпити ПС в училището, в което учат, в срок от 7 до 13 май.

3) В срок до 20 май учениците получават (от училището, в което учат) служебна бележка, удостоверяваща мястото и залата на всеки от приемните изпити. Тази бележка се носи на изпитите.

4) Началото на приемните изпити е 10.00 часа. Учениците заемат местата си до 9.45. Датите са:
      - тест по български език и литература - 21.V.
      - тест по математика - 23.V.
5) Обявяване на резултатите от тестовете до 4.VI. в училището, в което учи ученикът.
   

6) Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
      - изобразително изкуство - 4.VI.
      - музика - 5.VI.
      - хореография - 6.VI.
      - спорт - 31.V. и 1.VI.

7) Обявяване на резултатите от изпитите за ПС - до 7.VI.
8) Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите - 10.VI. - 12.VII.

9) Излиза списъкът с т.н. "училища - гнезда".

    Това са училищата, в които се подава заявление за участие в приема.
    Изберете най-удобното за Вас училище-гнездо.
10) В периода 17.VI. - 20.VI. трябва да подадете в гнездото:
      - заявление за участие в приема (бланка се получава от гнездото);
      - копие на удостоверението за завършен 7. клас (представя се и оригиналът);
      - копие на служебна бележка с оценките от изпитите (представя се и оригиналът);
      - копие на медицинско свидетелство - само за професиите и профил "Изкуства" (представя се и оригиналът).

Пояснения:
а) В това заявление се подреждат училищата, в които кандидатът желае да бъде класиран.
б) Всеки ред от таблиците с план-приема е едно (отделно) желание. Няма ограничения за броя на заявените желания.
в) Правилната стратегия при попълване на това заявление е:
      Най-желаното училище се поставя на първо място.
      Следващото по желание училище - на второ място и т.н.
Това е най-правилната стратегия и тя не крие никакви рискове, ако ученикът правилно е уточнил желанията си.
г) Подредените желания за ПЪРВИ етап в това заявление остават същите и за ВТОРИ етап на класиране - не може да се пренареждат, добавят или премахват. 

11) Обявяване на списъците с приетите на първи етап - до 26.VI.
     Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.

12) Дейности в периода 27.VI. - 1.VII.

а) Ако ученикът не е класиран на първи етап, изчаква втори етап без да подава заявление или да извършва други дейности по класирането.
б) Ако ученикът е класиран на първи етап.
В този случай той отива в училището, в което е класиран и извършва едно от следните две неща:
      или се записва с оригиналите на документите си,
      или подава заявление за участие във ВТОРИ етап.

13) Обявяване на списъците с приетите на втори етап - до 4.VII.
      Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.

14) В периода 7.VII. - 9.VII. се записват учениците, приети на втори етап.

15) Обявяване на списъка с броя на незаетите места след втори етап - до 10.VII.
      
Списъкът се обявява в гнездото и в съответното училище.

16) В периода 11. - 15.VII. в гнездото се подават документи за трети етап

- Условията за участие в трети етап на класиране са същите, както при първи етап. Разликата е в това, че сега учениците кандидатстват само за незаетите места след втори етап.
- Обявяване на списъците с приетите на трети етап - до 17.VII.
- Записване на приетите ученици на трети етап - 18  -21.VII.

17) НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

- Обявяване на незаетите места след трети етап в училището и в гнездата - до 22.VII.
- Ученикът подава в избраното от него училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени за първи етап. Това означава, че ученикът кандидатства само в едно училище  и класирането се извършва от това училище.
- Попълването на незаетите места след трети етап става в срок, определен от директора на училището, до 28.VII.

Внимание.
Издателството не носи отговорност при промени в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.