Справочникът съдържа:

- Минималните балове за 2017 година
- План-прием 2018 - София
- Дейностите по кандидатстването

1) Всички ученици се явяват на изпитите от НВО
      тест по БЕЛ на 21.V. и
      тест по математика на 23.V.
Изпитите се полагат в училището, в което учи ученикът.
За явяването на тези изпити не се подава заявление.

2) За изпитите проверка на пособностите (ПС) учениците подават заявление в училището, в което учат, в срок от 14 до 18 май. Изпитите за ПС са:
- изобразително изкуство - 1.VI.
- музика - 4.VI.
- спорт - 5.VI. - 6.VI.


3) Учениците получават (от училището, в което учат) служебна бележка, удостоверяваща мястото и залата на всеки от приемните изпити. Тази бележка се носи на изпитите.

4) Началото на приемните изпитите от НВО по БЕЛ и Мат е 10.00 часа. Учениците заемат местата си до 9.45.

5) Обявяване на резултатите от тестовете до 6.VI.

6) Обявяване на резултатите от изпитите за ПС - до 11.VI.

7) Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите - 13.VI. - 19.VII.

8) Излиза списъкът с т.н. "училища - гнезда".
Това са училищата, в които се подава заявление за участие в приема.
Изберете най-удобното за Вас училище-гнездо.

9) В периода 20.VI. - 26.VI. се подават документи за участие в приема - първи етап.
Документите се подават само по един от начините:
      - през сайта https://priem.mon.bg
      - на хартия в избраното гнездо
Документите са:
- заявление за участие в приема ;
- копие на свидетелството за завършено основно образование (представя се и оригиналът);
- копие на служебна бележка с оценките от изпитите (представя се и оригиналът);
- копие на медицинско свидетелство - само за професиите (представя се и оригиналът).
- копие на документ за участие в олимпиади (ако кандидатът ще ползва това право)

Пояснения:
а) Заявлението се взема от гнездото или се разпечатва от интернет http://www.ruo-sofia-grad.com/
б) В това заявление се подреждат училищата, в които кандидатът желае да бъде класиран.
в) Всеки ред от таблиците с план-приема е едно (отделно) желание. Няма ограничения за броя на заявените желания.
г) Правилната стратегия при попълване на това заявление е:
Най-желаното училище се поставя на първо място.
Следващото по желание училище - на второ място и т.н.
Това е най-правилната стратегия и тя не крие никакви рискове, ако ученикът правилно е уточнил желанията си.
д) Подредените желания за ПЪРВИ етап в това заявление остават същите и за ВТОРИ етап на класиране - не може да се пренареждат, добавят или премахват.

10) Обявяване на списъците с приетите на първи етап - до 3.VII.

11) Дейности в периода 4.VII. - 6.VII.
а) Ако ученикът не е класиран на първи етап, изчаква втори етап без да подава заявление или да извършва други дейности по класирането.
б) Ако ученикът е класиран на първи етап.
В този случай той отива в училището, в което е класиран и извършва едно от следните две неща:
      или се записва с оригиналите на документите си,
      или подава заявление за участие във ВТОРИ етап.

12) Обявяване на списъците с приетите на втори етап - до 12.VII.

13) В периода 13.VII. - 17.VII. се записват учениците, приети на втори етап.

14) Обявяване на списъка с броя на незаетите места след втори етап - до 19.VII.
Списъкът се обявява в гнездото и в съответното училище.

15) В периода 20. - 24.VII. в гнездото се подават документи за трети етап
- Условията за участие в трети етап на класиране са същите, както при първи етап. Разликата е в това, че сега учениците кандидатстват само за незаетите места след втори етап.
- Обявяване на списъците с приетите на трети етап - до 26.VII.
- Записване на приетите ученици на трети етап - 27 -30.VII.

16) НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
- Обявяване на незаетите места след трети етап в училището и в гнездата - до 2.VIII.
- Ученикът подава в избраното от него училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени за първи етап. Това означава, че ученикът кандидатства само в едно училище и класирането се извършва от това училище.
- Попълването на незаетите места след трети етап става в срок, определен от директора на училището, до 11.IX.

Внимание.
Издателството не носи отговорност при промени в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.

 - изобразително изкуство - 2.VI.
- музика - 5.VI.
- спорт - от 31.V. до 1.VI.
Всички права запазени. Веди © 2018