Справочникът съдържа:

- План-прием 2017 - София
- Дейностите по Наредба №10 за приемане на ученици след 7. клас
- Видовете училища и как да изберем училище
- Специално приложение - паралелките подредени по профил ЧЕ


1) Всички ученици се явяват на два изпита - тест по БЕЛ на 19.V. и тест по математика на 22.V.
Изпитите се полагат в училището, в което учи ученикът.
За явяването на тези изпити не се подава заявление.

2) Учениците, които ще кандидатстват за профил  "Спорт" и за някои професии, полагат изпити за проверка на способностите (ПС). Те подават заявление за допускане до приемни изпити ПС в училището, в което учат, в срок от 5 до 10 май.

3) Учениците получават (от училището, в което учат) служебна бележка, удостоверяваща мястото и залата на всеки от приемните изпити. Тази бележка се носи на изпитите.

4) Началото на приемните изпити е 10.00 часа. Учениците заемат местата си до 9.45. Датите са:
- тест по български език и литература - 19.V.
- тест по математика - 22.V.
- изобразително изкуство - 2.VI.
- музика - 5.VI.
- спорт - от 31.V. до 1.VI.
5) Обявяване на резултатите от тестовете до 5.VI. в училището, в което учи ученикът.

6) Обявяване на резултатите от изпитите за ПС - до 9.VI.

7) Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите - 12.VI. - 13.VII.

8) Излиза списъкът с т.н. "училища - гнезда".
Това са училищата, в които се подава заявление за участие в приема.
Изберете най-удобното за Вас училище-гнездо.

9) В периода 16.VI. - 22.VI. трябва да подадете в гнездото:
- заявление за участие в приема ;
- копие на свидетелството за завършен 7. клас (представя се и оригиналът);
- копие на служебна бележка с оценките от изпитите (представя се и оригиналът);
- копие на медицинско свидетелство - само за професиите и профил "Спорт" (представя се и оригиналът).

Пояснения:
а) Заявлението се взема от гнездото или се разпечатва от интернет http://www.rio-sofia-grad.com/
б) В това заявление се подреждат училищата, в които кандидатът желае да бъде класиран.
в) Всеки ред от таблиците с план-приема е едно (отделно) желание. Няма ограничения за броя на заявените желания.
г) Правилната стратегия при попълване на това заявление е:
Най-желаното училище се поставя на първо място.
Следващото по желание училище - на второ място и т.н.
Това е най-правилната стратегия и тя не крие никакви рискове, ако ученикът правилно е уточнил желанията си.
д) Подредените желания за ПЪРВИ етап в това заявление остават същите и за ВТОРИ етап на класиране - не може да се пренареждат, добавят или премахват.

10) Обявяване на списъците с приетите на първи етап - до 27.VI.
Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.

11) Дейности в периода 28.VI. - 30.VI.
а) Ако ученикът не е класиран на първи етап, изчаква втори етап без да подава заявление или да извършва други дейности по класирането.
б) Ако ученикът е класиран на първи етап.
В този случай той отива в училището, в което е класиран и извършва едно от следните две неща:
или се записва с оригиналите на документите си,
или подава заявление за участие във ВТОРИ етап.

12) Обявяване на списъците с приетите на втори етап - до 4.VII.
Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.

13) В периода 5.VII. - 7.VII. се записват учениците, приети на втори етап.

14) Обявяване на списъка с броя на незаетите места след втори етап - до 10.VII.
Списъкът се обявява в гнездото и в съответното училище.

15) В периода 11. - 13.VII. в гнездото се подават документи за трети етап
- Условията за участие в трети етап на класиране са същите, както при първи етап. Разликата е в това, че сега учениците кандидатстват само за незаетите места след втори етап.
- Обявяване на списъците с приетите на трети етап - до 17.VII.
- Записване на приетите ученици на трети етап - 18 -19.VII.

16) НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
- Обявяване на незаетите места след трети етап в училището и в гнездата - до 21.VII.
- Ученикът подава в избраното от него училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени за първи етап. Това означава, че ученикът кандидатства само в едно училище и класирането се извършва от това училище.
- Попълването на незаетите места след трети етап става в срок, определен от директора на училището, до 4.IX.

Внимание.
Издателството не носи отговорност при промени в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.

 1) Всички ученици се явяват на два изпита - тест по БЕЛ на 20.V. и тест по математика на 22.V.
Изпитите се полагат в училището, в което учи ученикът.
За явяването на тези изпити не се подава заявление.
2) Учениците, които ще кандидатстват за профилите "Изкуства" и "Спорт" и за някои професии, полагат изпити за проверка на способностите (ПС). Те подават заявление за допускане до приемни изпити ПС в училището, в което учат, в срок от 7 до 13 май.
3) В срок до 19 май учениците получават (от училището, в което учат) служебна бележка, удостоверяваща мястото и залата на всеки от приемните изпити. Тази бележка се носи на изпитите.
4) Началото на приемните изпити е 10.00 часа. Учениците заемат местата си до 9.45. Датите са:
- тест по български език и литература - 20.V.
- тест по математика - 22.V.
- изобразително изкуство - 4.VI.
- музика - 5.VI.
- хореография - 8.VI.
- спорт - 1.VI. и 2.VI.
5) Обявяване на резултатите от тестовете до 3.VI. в училището, в което учи ученикът.
6) Обявяване на резултатите от изпитите за ПС - до 9.VI.
7) Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите - 10.VI. - 14.VII.
8) Излиза списъкът с т.н. "училища - гнезда".
Това са училищата, в които се подава заявление за участие в приема.
Изберете най-удобното за Вас училище-гнездо.
9) В периода 16.VI. - 19.VI. трябва да подадете в гнездото:
- заявление за участие в приема ;
- копие на удостоверението за завършен 7. клас (представя се и оригиналът);
- копие на служебна бележка с оценките от изпитите (представя се и оригиналът);
- копие на медицинско свидетелство - само за професиите и профил "Изкуства" (представя се и оригиналът).
Пояснения:
а) Заявлението се взема от гнездото или се разпечатва от интернет http://www.rio-sofia-grad.com/
б) В това заявление се подреждат училищата, в които кандидатът желае да бъде класиран.
в) Всеки ред от таблиците с план-приема е едно (отделно) желание. Няма ограничения за броя на заявените желания.
г) Правилната стратегия при попълване на това заявление е:
Най-желаното училище се поставя на първо място.
Следващото по желание училище - на второ място и т.н.
Това е най-правилната стратегия и тя не крие никакви рискове, ако ученикът правилно е уточнил желанията си.
д) Подредените желания за ПЪРВИ етап в това заявление остават същите и за ВТОРИ етап на класиране - не може да се пренареждат, добавят или премахват.
10) Обявяване на списъците с приетите на първи етап - до 25.VI.
Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.
11) Дейности в периода 26.VI. - 30.VI.
а) Ако ученикът не е класиран на първи етап, изчаква втори етап без да подава заявление или да извършва други дейности по класирането.
б) Ако ученикът е класиран на първи етап.
В този случай той отива в училището, в което е класиран и извършва едно от следните две неща:
или се записва с оригиналите на документите си,
или подава заявление за участие във ВТОРИ етап.
12) Обявяване на списъците с приетите на втори етап - до 3.VII.
Списъците се обявяват в гнездото и в приемащото училище.
13) В периода 6.VII. - 8.VII. се записват учениците, приети на втори етап.
14) Обявяване на списъка с броя на незаетите места след втори етап - до 9.VII.
Списъкът се обявява в гнездото и в съответното училище.
15) В периода 10. - 14.VII. в гнездото се подават документи за трети етап
- Условията за участие в трети етап на класиране са същите, както при първи етап. Разликата е в това, че сега учениците кандидатстват само за незаетите места след втори етап.
- Обявяване на списъците с приетите на трети етап - до 16.VII.
- Записване на приетите ученици на трети етап - 17 -20.VII.
16) НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
- Обявяване на незаетите места след трети етап в училището и в гнездата - до 21.VII.
- Ученикът подава в избраното от него училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени за първи етап. Това означава, че ученикът кандидатства само в едно училище и класирането се извършва от това училище.
- Попълването на незаетите места след трети етап става в срок, определен от директора на училището, до 28.VII.
Внимание.
Издателството не носи отговорност при промени в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.

Всички права запазени. Веди © 2018